Powrót

Poradnik

Przeczytaj uważnie jak postępować zaraz po wypadku!
Informacje zamieszczone poniżej znacznie ułatwią otrzymanie odszkodowania oraz pozwolą na uzyskanie pełnego zadośćuczynienia w razie wystąpienia szkody / wypadku.

 

 

  1. Wypadek komunikacyjny

Zadbaj o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących wypadku i sprawcy. W szczególności nie wahaj się wezwać Policji na miejsce zdarzenia. Znacznie ułatwi to dochodzenie roszczeń i zabezpieczy przed zmianą wyjaśnień składanych na miejscu zdarzenia np. w oświadczeniu przez sprawcę zdarzenia. Zapisuj dane świadków i najlepiej poproś ich o pisemne oświadczenie. Wykonaj zdjęcia np. choćby telefonem komórkowym lub poproś Policję aby takie zdjęcia wykonała. W sytuacjach spornych zwracaj uwagę na wszelkie dostępne środki dowodowe np. monitoring firm/innych instytucji czy też miejski. Zanotuj dane sprawcy, pojazdu oraz jego ubezpieczyciela (nr polisy OC), poproś policjanta o nr sprawy pod jakim jest odnotowane przez Policję zdarzenie oraz komendę lub komisariat policji (miejscowość, ulica), w której można odebrać zaświadczenie o zdarzeniu drogowym.

 

 

  1. Szkody osobowe

Zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem, tzn. wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, zdjęcia rtg, opinie lekarzy specjalistów (w tym rokowania na przyszłość w zakresie powrotu do zdrowia), badania, wypisy ze szpitali – epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów. Gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem, w przypadku śmieci osoby najbliższej zbieraj rachunki za poniesione koszty pogrzebu, stypy etc.
Zadbaj o kopiowanie (ksero, skan, dobrej jakości zdjęcia) wszystkich składanych w swojej sprawie dokumentów, jeżeli to możliwe nie oddawaj oryginałów.

 

 

  1. Szkody rzeczowe

Zadbaj o udokumentowanie zakresu uszkodzeń w pojeździe, np. poprzez zrobienie zdjęć, zlecenie wykonania oględzin w certyfikowanym warsztacie, ewentualnie przekaż wykonanie kalkulacji naprawy pojazdu niezależnemu rzeczoznawcy lub zwróć się do nas po fachową i bezpłatną pomoc.
Na miejscu zdarzenia zgłoś Policji uszkodzenie lub utratę ładunku lub przewożonych przedmiotów np. telefonu komórkowego lub zrób to niezwłocznie po kolizji drogowej/wypadku.
Zbieraj rachunki (faktura lub rachunek z wyszczególnieniem Twoich danych osobowych oraz uszkodzonego pojazdu) za transport uszkodzonego pojazdu, parking, wynajem samochodu zastępczego oraz jego naprawę etc.

 

 

  1. Wypadek przy pracy

Zbieraj dowody (świadków wypadku – koniecznie dane osobowe i najlepiej oświadczenie, zdjęcia stanowiska pracy, maszyn itp.) na okoliczność przebiegu wypadku, jego przyczyn, uchybień przepisom BHP, innych zaniedbań pracodawcy.
Nie podpisuj protokołu wypadku jeżeli masz jakąkolwiek wątpliwość co od jego zgodności z rzeczywistymi przyczynami wypadku i jego przebiegiem – zwróć się do nas po fachową i bezpłatną pomoc.
Nie podpisuj żadnych oświadczeń, które są niezgodne z rzeczywistością (okolicznościami wypadku).
Zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem, tzn. wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, zdjęcia rtg, opinie, badania, wypisy ze szpitali – epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów, gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny.

 

 

  1. Wypadek z powodu czyjegoś zaniedbania (potknięcie lub poślizgnięcie, np. na chodniku)

Zbieraj dowody (świadków zdarzenia – dane osobowe i kontaktowe, zdjęcia miejsca wypadku, chodnika, jezdni, schodów, ekspozycji, maszyn itp.) na okoliczność przebiegu wypadku, jego przyczyn, uchybień przepisom BHP, prawa budowlanego lub innych zaniedbań (np. nieodśnieżony i nieposypany solą lub piaskiem chodnik).
Niezwłocznie zgłoś wypadek zarządcy, właścicielowi terenu/lokalu/sklepu oraz Policji i zażądaj pisemnego potwierdzenia zgłoszenia – zgłoś się do nas po fachową i bezpłatną pomoc.
Zachowaj bilety, rachunki ze sklepu, kina itp. potwierdzające obecność w danym miejscu.
Zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem, tzn. wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, zdjęcia rtg, opinie, badania, wypisy ze szpitali – epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów, gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, rachunki potwierdzające zakup sprzętu ortopedycznego i inne rachunki związane z poniesionymi kosztami będącymi w związku z wypadkiem.

 

 

  1. Wypadek za granicą

Zadbaj o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących wypadku (czas i dokładne miejsce) i sprawcy (dane osobowe sprawcy, nr jego polisy OC). W szczególności nie wahaj się wezwać Policji na miejsce zdarzenia. Znacznie ułatwi to dochodzenie roszczeń i zabezpieczy przed zmianą wyjaśnień składanych na miejscu zdarzenia, np. w oświadczeniu przez sprawcę. Zażądaj od Policji danych sprawcy, pojazdu oraz jego ubezpieczyciela, a przynajmniej zapisz markę i numer rejestracyjny pojazdu.
Przed opuszczeniem kraju, w którym miał miejsce wypadek zażądaj sygnatury akt sprawy organu prowadzącego postępowanie, telefonu kontaktowego i możliwie wiele danych sprawcy jego pojazdu, przede wszystkim ubezpieczyciela pojazdu sprawcy. Zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, zdjęcia rtg, opinie, badania, wypisy ze szpitali – epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów. Gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny inne rachunki związane z poniesionymi kosztami będącymi w związku z wypadkiem.

 

 

  1. Szkody majątkowe/kradzież

Zadbaj o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących wypadku. Zawiadom niezwłocznie Policję, właściciela lub zarządcę nieruchomości. Gromadź dowody na okoliczność poniesionych szkód (dokładna dokumentacja fotograficzna, opis zniszczonego mienia, dowody w zakresie przywrócenia Twojego mienia do stanu sprzed zdarzenia, wyceny nieruchomości, rachunki i faktury za zakup materiałów i przedmiotów wyposażenia domu/lokalu itp.).
Sprawdź jakie obowiązki wynikają z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU np. dotyczące twojego mienia, mieszkania, lokalu, żądaj od ubezpieczyciela) zawartej umowy w przypadku zaistnienia szkody. Zachowaj oryginał polisy ubezpieczeniowej, przekaż kserokopię osobom zainteresowanym.
W przypadku większej szkody zleć wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowemu lub zgłoś się do nas po fachową i bezpłatną pomoc.

 

 

  1. Błąd medyczny

Zbieraj dokumentację medyczną związaną ze zdarzeniem, przede wszystkim historię choroby, zdjęcia RTG, TK, MRI, wszelkie zaświadczenia lekarskie, opinie, badania, wypisy ze szpitali – epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów. Przed zgłoszeniem roszczeń przekaż powyższą dokumentację do nieformalnej oceny lekarzy specjalistów lub zgłoś się do nas po fachową i bezpłatną pomoc.
Gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z poniesionymi kosztami będącymi w związku ze zdarzeniem medycznym.

 

 

Nie wiesz lub nie jesteś pewien czy i w jakiej wysokości należy Ci się odszkodowanie?

Nie wahaj się, zgłoś się do nas po fachową i bezpłatną pomoc. Możesz na tym tylko zyskać! Prowadzimy sprawy na własne ryzyko finansowe i otrzymujemy swoje wynagrodzenie po uzyskaniu dla Ciebie odszkodowania/zadośćuczynienia. Nie ufaj do końca przedstawicielom firm ubezpieczeniowych zobowiązanych do naprawienia szkody w sprawie właściwego oszacowania. Pamiętaj, ze pracownicy firm ubezpieczeniowych działają na korzyść swoich pracodawców, tj. firm ubezpieczeniowych. Nie podpisuj ugód ani porozumień bez fachowego doradztwa. Jeżeli nawet do podpisania takiej ugody doszło, zgłoś się do nas. Być może nie wszystko stracone i znajdziemy sposób na wyjście z niekorzystnej dla Ciebie sytuacji i uzyskamy należną kwotę odszkodowania/zadośćuczynienia.